Ochrana dat

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy. Osoby, které se s údaji ze sčítání seznámí, jsou povinny zachovávat mlčenlivost. Jakékoli nakládání s daty je důsledně dokumentováno a osobní data po jejich zpracování podléhají kompletní anonymizaci, vymazání či zničení. Zveřejňovány budou pouze souhrnné statistické výsledky, a to takovým způsobem, že z nich nebude možné dovodit vztah ke konkrétním osobám.

Ochrana dat
Správa osobních údajů

Správcem veškerých poskytnutých osobních údajů během Sčítání 2021 je výhradně Český statistický úřad. Údaje jsou spravovány na základě a v rozsahu zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s platnými předpisy EU a národní právní úpravou na ochranu osobních údajů, a to jen po dobu nezbytně nutnou.

Zabezpečení


Sčítání 2021 využívá moderní osvědčené technologie nejen pro sběr, ale také pro ochranu dat. Jejich úroveň odpovídá platným zákonům.
GDPR a Sčítání 2021

Zpracování osobních údajů pro statistické účely odpovídá všem principům ochrany osobních údajů podle GDPR. Sčítání představuje specifickou kategorii zpracování, jíž je poskytována nejen základní ochrana podle GDPR, ale také ochrana podle zvláštních právních předpisů.

Chraňte své údaje s námi!

V rámci opatření na ochranu vašich osobních údajů je velmi důležité, abyste se v době online sčítání ke sčítacímu formuláři na adrese https://onlinescitani.cz přihlašovali pouze opsáním adresy do webového prohlížeče nebo přes odkazy zveřejněné na stránkách scitani.cz. Elektronický sčítací formulář bude na dané adrese dostupný v termínu 27. 3. – 9. 4. 2021.

Odkazy na elektronický sčítací formulář, které obdržíte e-mailem z neověřeného zdroje nebo které najdete na jiných neoficiálních stránkách, nikdy nepoužívejte.

Jediné místo, kde se při online sčítání vyplňují osobní údaje, je elektronický sčítací formulář dostupný na stránce https://onlinescitani.cz nebo v mobilní aplikaci „Sčítání2021“. Překontrolujte si, zda se skutečně nacházíte na adrese https://onlinescitani.cz, dřív, než začnete zadávat jakákoli osobní data.

To, že jste na stránkách sčítání online, kde je bezpečné vyplnit elektronický sčítací formulář, si ověřte kontrolou webové adresy v okně prohlížeče a kontrolou všech údajů v bezpečnostním certifikátu stránek.

Bezpečnostní certifikát stránek zobrazíte tak, že po zadání adresy https://onlinescitani.cz kliknete na ikonu zámku, která se objeví před adresou webu. Z nabídky, která se vám zobrazí, vyberte položku Certifikát. Údaje o certifikátu, které uvidíte, by měly být následující:

Vystavitel: GeoTrust EV RSA CA 2018
Platnost od: ‎středa ‎13. ‎května 2020 2:00:00
Platnost do: ‎úterý ‎18. ‎května 2021 14:00:00
Subjekt: CN = onlinescitani.cz, O = Český statistický úřad, L = Praha, C = CZ SERIALNUMBER = 00025593, 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3 = CZ, 2.5.4.15 = Government Entity
Sériové číslo: 0645215ea879da6c8e7421d3d3a0247d

Povinnost mlčenlivosti

Osoby, které se v souvislosti s přípravou a zpracováním Sčítání 2021 seznámí s individuálními údaji, jsou povinné zachovat o nich mlčenlivost za všech okolností. V souvislosti s tím skládají osoby zajišťující sběr nebo zpracování údajů před zahájením prací na sčítání slib mlčenlivosti, který platí i po skončení sčítání.

Používání cookies

V rámci provozu internetových stránek sloužících projektu Sčítání 2021 jsou používány soubory cookies ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“). Jedná se o malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete užívat.

 • Soubory cookies první strany jsou takové soubory, které se ukládají při navštívení příslušné internetové stránky. Kromě toho mohou internetové stránky potenciálně využívat externích služeb, které také ukládají vlastní soubory – tzv. cookies třetích stran (například při přihlašování v rámci aplikace Sčítání 2021).
 • Trvalé cookies jsou takové cookies, které byly uloženy na vašem počítači a nejsou automaticky vymazány poté, co zavřete prohlížeč – na rozdíl od dočasných cookies, která se po zavření prohlížeče vždy smažou.
 • Cookies lze kromě podpory zajištění chodu internetových stránek a webové aplikace rovněž použít ke zpracování pro statistické účely při plnění úkolů ČSÚ v rámci jeho působnosti stanovené zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a zákonem č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a dále za účelem kontroly hospodárnosti a účelnosti vynaložení finančních prostředků při realizaci projektu Sčítání 2021 ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
   

Jak cookies používáme?

Internetové stránky v rámci projektu Sčítání 2021 většinou používají tzv. cookies první strany, tedy cookies řízené Českým statistickým úřadem, nikoli externím subjektem. V rámci zpřístupnění elektronického sčítacího formuláře je však nezbytné využít i cookies, které jsou nutné pro provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací, a to včetně cookies třetích stran, kterými jsou, v závislosti na způsobu přihlášení, buď Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA) nebo Informační systém datových schránek (ISDS). Cookies třetích stran využívá Český statistický úřad i pro analytické a statistické účely.


Jaké typy cookies používáme?

 • Cookies pro umožnění provozu stránky, tzv. provozní cookies, které musíme na vaše zařízení uložit, aby daná stránka mohla fungovat, přičemž u těchto typů cookies  není v souladu s ustanovením § 89 odst. 3) zákona elektronických komunikacích vyžadován váš souhlas;
 • Cookies pro uložení preferencí uživatele, tzv. preferenční cookies, které se ukládají v případě, že jste se rozhodli používat soubory cookies dané webové stránky a optimalizovat tak nastavení webové stránky pro vaši potřebu;
 • Cookies pro shromažďování statistických údajů (o chování uživatelů při prohlížení), které jsou následně anonymizovány a využity pro statistické účely. Tyto cookies používá Český statistický úřad nejen pro interní potřebu a analýzu možností zkvalitnění služeb poskytovaných uživatelům, ale také pro účely tvorby statistik týkajících se průběhu on-line sčítání a jejich poskytování veřejnosti. Tyto cookies v podstatě zjišťují, jak  uživatel s internetovou stránkou pracoval, přičemž uživatel zůstává anonymní, jelikož na základě údajů, které tyto cookies shromažďují, nikoho nelze identifikovat. Tyto údaje nejsou sdíleny s žádnými třetími stranami ani nejsou používány k žádnému jinému účelu. Anonymizované statistiky mohou být využity i pro účely realizace komunikačních projektů Českého statistického úřadu v návaznosti na čerpání prostředků, které byly na tyto projekty vynaloženy;
 • Cookies pro přístup k elektronickému sčítacímu formuláři Sčítání 2021 - v rámci zpřístupnění elektronického sčítacího formuláře online Sčítání 2021 budou využity nezbytné cookies třetích stran, tedy výše zmíněné NIA (https://info.eidentita.cz/portal), případně ISDS (https://www.datoveschranky.info/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju). Bez využití těchto cookies není možné zabezpečit funkčnost elektronického sčítacího formuláře;
  • Analytické cookies - na stránkách provozovaných Českým statistickým úřadem používáme službu Google Analytics, což je analytická služba poskytovaná společností Google Inc. („Google“). Při použití této služby nedochází k identifikaci uživatele. IP adresa uživatele je zpracována pouze ve zkrácené podobě, aby ho opravdu nebylo možné identifikovat.

 

Cookies třetí strany (Google Analytics):

Cookie

Význam

Platnost

_ga

k odlišení unikátního uživatele

24 měsíců

_gid

k odlišení unikátního uživatele

24 hodin

_gat

identifikuje jednotlivé návštěvy

1 minuta

cookie_approval_scitani

doplňkový nástroj informující uživatele o používání cookies na tomto webu

do konce relace


Používání cookies máte pod kontrolou

Všechny standardní prohlížeče umožňují nastavit, zda se budou cookies na počítači uživatele ukládat, a umožňují vymazat již uložené cookies. Kromě trvalé deaktivace ukládání cookies je možné tyto soubory manuálně smazat z počítače (obvykle pomocí klávesové zkratky: CTRL + SHIFT + Delete) po každé návštěvě webové stránky.

Bližší informace o podmínkách používání a ochraně dat v souvislosti se službou Google Analytics naleznete na adrese www.google.com/analytics nebo www.google.com. Tato webová stránka používá rozšíření „anonymizeIp“, takže jsou IP adresy zpracovávány pouze zkráceně, aby se vyloučila přímá osobní identifikovatelnost.

 

Zabezpečení údajů

Informace, které budou pro shora uvedené účely využity, jsou zabezpečeny v souladu s právními předpisy, které tuto problematiku upravují, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a zákonem č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s čl. 28 GDPR uzavřel Český statistický úřad pro tyto účely smlouvu o zpracování osobních údajů se subjektem Státní pokladna centrum sdílených služeb. Tento státní subjekt je poskytovatelem garantovaných služeb Národního dohledového centra, včetně kybernetické bezpečnosti ve státní správě, a ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje správu a provoz platforem systémů pro realizaci online sběru dat a pro uložení a zpracování sebraných dat v rámci Sčítání 2021.

 

Cookies na www.onlinescitani.cz a v mobilní aplikaci Sčítání2021

Pro sledování využití internetových stránek www.onlinescitani.cz a při použití mobilní aplikace Sčítání2021 jsou získávány statistické údaje o přístupech na jednotlivé obrazovky.

Jde o následující údaje: Pageviews – zobrazení stránek (informace o celkovém počtu návštěv za dané období); Sessions – počet návštěv (počet návštěv v jednotlivých hodinách dne); Rychlost načtení aplikace; Zdroj návštěvy (ze scitani.cz, odjinud); Uživatelé / zařízení (verze OS nebo prohlížeče); Uživatelé / lokalita (informace o zemi a městu/obci); Návštěvy (doba strávená v aplikaci); Formulář (doba vyplnění a uložení); Selhání (údaje o problému v aplikaci).


Cookies třetích stran:
Výše uvedené údaje získáváme pomocí analytického nástroje Microsoftu Azure Application Insights.

Cookie

Význam

Platnost

ai_session

Azure insights – telemetrie sezení

20 minut

ai_user

Azure insights – telemetrie uživatele

323 dní

lang

Uživatelská volba jazykové mutace

14 dní

SLDB_WEBVIEW

Detekce zdrojové aplikace

28 dní

Pokud se uživatel rozhodne využít ke zpřístupnění elektronického sčítacího formuláře jiný způsob ověření identity než pomocí osobního dokladu, pak budou – kromě cookies nezbytných pro řádný provoz síťové komunikace – použity i cookies třetí strany, tedy NIA (Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci), případně ISDS (Informační systém datových schránek). Bez těchto cookies není možné zabezpečit funkčnost poskytovaných služeb.